Polecamy

Rokowania po drugim niegraniczonym przetargu ustnym

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza  rokowania po drugim niegraniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy.

 

Położenie nieruchomości:  Myśliborzyce

Opis nieruchomości : Nieruchomości gruntowe oznaczone jako: działka nr

19/1 o pow. 0,0823 ha,  działka nr 19/4 o pow. 0,0966 ha, działka nr 19/2 o pow. 0,0249 ha, ark. m. 1. Sprzedaż działek nr 19/1; 19/4 sprzedaż na własność, sprzedaż działki nr 19/2 na współwłasność w udziale wynoszącym 1/3 dla nabywców poszczególnych działek.  Działki 19/1 i nr 19/4 wpisane do księgi wieczystej nr OP1B/00004445/1, działka nr 19/2 wpisana do księgi wieczystej nr OP1B/00050166/8 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 19/1 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą oraz drzewami. Wycięcie drzew może wymagać stosownego pozwolenia. Dostęp do działki dogodny bezpośrednio z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej i poprzez drogę wewnętrzną gruntową oznaczoną nr działki 19/2. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji zagrodowo-mieszkaniowej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg i kanalizacja  położone w drodze. Wodociąg dostępny na warunkach ZWiK Śmiechowice Sp. z o.o., kanalizacja na warunkach PWiK w Brzegu Sp. z o.o., energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON  Dystrybucja S.A. Przy działce znajduje się przystanek autobusowy.

Działka nr 19/4 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą. Dostęp do działki

z drogi powiatowej asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną gruntową dz. nr 19/2, której sprzedaż nastąpi na współwłasność oraz dojazd bezpośredni z drogi gruntowej dz. nr 127.W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji zagrodowo - mieszkaniowej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg w 110 i kanalizacja ks 250 położone w drodze gruntowej ozn. nr dz. 127. Wodociąg dostępny na warunkach ZWiK Śmiechowice Sp. z o.o., kanalizacja na warunkach PWiK w Brzegu Sp. z o.o., energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON  Dystrybucja S.A. 

Działka nr 19/2, niezabudowana, teren płaski o wym. 3m x 83 m porośnięty trawą i drzewami, nieogrodzony wydzielony wzdłuż granicy z posesją nr 2b. Działka stanowi drogę dojazdową do działek 19/1;19/4 z głównej drogi asfaltowej. Sprzedaż na współwłasność w udziale 1/3 dla nabywców działek.

Działki sprzedawane są w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia, usunięcia drzewostanu,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona usunięcia, zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą Rady Gminy nr XLII/293/2013 z 30.12.2013 oraz uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działki nr 19/1;  19/4; 19/2 położone są  na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 10.2 MZ. MJ.

Działki nr 19/1; 19/4; 19/2  nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

Forma zbycia – działki nr 19/1; 19/4 sprzedaż na własność, dz. nr 19/2 sprzedaż na współwłasność dla nabywców poszczególnych działek.

Tryb zbycia –  pierwsze rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym.

Pierwsze przetargi przeprowadzono w dniu 22.08.2019r. – zakończyły się wynikiem negatywnym.

Drugie przetargi przeprowadzono w dniu 22.10.2019r.

Cena wywoławcza:

-  działka nr 19/1 o pow. 0,0823 ha wraz ze sprzedażą na współwłasność  udz. 1/3 w działce nr 19/2  ustalona została na kwotę:  32 500,00 zł.

- działka nr 19/4 o pow. 0,0966 ha  wraz ze sprzedażą na współwłasność  udz. 1/3 w działce nr 19/2 ustalona została na kwotę:  35 500,00 zł.

Do uzyskanych w wyniku rokowań cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

Miejsce i termin rokowań :  rokowania  odbędą się w dniu 28.01.2020r.  w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

- godz. 10,00  -  dz. nr  19/1 i udz. w dz. 19/2

- godz. 11,00  -  dz. nr  19/4 i udz. w dz. 19/2

6.Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr  95 8863 0009 2000 0023 2339 0011 Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu  w takim terminie aby w dniu   23.01.2020 r. była odnotowana na koncie gminy. W opisie należy podać nr działki na którą wpłacana jest zaliczka oraz dane osoby przystępującej do rokowań.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania –Myśliborzyce dz. nr 19/1, 19/2” lub  „ Rokowania – Myśliborzyce dz. nr 19/4, 19/2” do dnia  23.01.2020. r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

 7.  Warunki dodatkowe  rokowań:

1) przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

2) sposobem zapłaty:

a)  zapłata jednorazowa przed zawarciem umowy  ,

3) zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innym niż podany wyżej sposobem zapłaty -  nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań  lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/     

- pełnomocnictwo.

 

8.Miejsce i termin rokowań:

 Rokowania  przeprowadzone zostaną w dniu 28.01.2020r.  w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

- godz. 10,00  -  dz. nr  19/1 i udz. w dz. 19/2

- godz. 11,00  -  dz. nr  19/4 i udz. w dz. 19/2

w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 /pok. sala narad II piętro/. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej

9. Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

10.Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet

ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.

12.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w rokowania podwyższonej o należny podatek VAT przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy. Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

13.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Ogłoszenie o rokowaniach  zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Myśliborzyce  oraz w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, w dniu 13.12.2019r. ukaże się na stronie internetowej  Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:bip.lubsza.ug.gov.pl

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

 Wójt

Bogusław  Gąsiorowski

Lubsza, dnia 12.12.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg