Polecamy

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza:  nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.

 

Położenie nieruchomości:  Mąkoszyce.

Opis nieruchomości : Nieruchomości gruntowe oznaczone jako:

Dz. nr 328/5  o   pow. 0,1138 ha, rodzaj użytku  R IIIb.

Działka wpisana do księgi wieczystej nr OP1B/00020810/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy   w Brzegu – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 328/5 położona w północnej części m. Mąkoszyce, poza zwartą zabudową wsi.  Teren działki jest płaski o wymiarach ok. 41x 25 m oraz pas dojazdowy o wymiarach ok. 28m x 5m. Działka nie jest ogrodzona. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę, tereny upraw polowych oraz zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Dostęp do działki średni poprzez działkę gminną nr 328/7 stanowiącą  poszerzenie drogi publicznej ul. Spokojna. Uzbrojenie terenu : wodociąg i kanalizacja dostępne na warunkach ZWiK Śmiechowice Sp. z o.o., energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON  Dystrybucja S.A.

Dz. nr 328/6  o   pow. 0,0939 ha, rodzaj użytku  R IIIb, wpisana do księgi wieczystej nr OP1B/00020810/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy   w Brzegu – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka  położona w północnej części m. Mąkoszyce, poza zwartą zabudową wsi.  Teren działki jest płaski o szerokości frontu około 27,70 m i głębokości około 31 m. Działka nie jest ogrodzona. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę, tereny upraw polowych oraz zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Dostęp do działki średni poprzez działkę gminną nr 328/7 stanowiącą  poszerzenie drogi publicznej ul. Spokojna. Uzbrojenie terenu : wodociąg i kanalizacja dostępne na warunkach ZWiK Śmiechowice Sp. z o.o., energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON  Dystrybucja S.A.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka nr 328/5, działka nr 328/6 położone są   na terenie  zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 8.1. MZ,MJ.

Działka nr 328/5 oraz działka nr 328/6   nie są obciążone żadnymi ciężarami , nie są przedmiotem żadnych zobowiązań,  nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

Forma zbycia :  sprzedaż na własność.

Tryb zbycia : pierwsze nieograniczone przetargi ustne.

Cena wywoławcza:

-  działka nr 328/5 o pow. 0,1138 ha  ustalona została na kwotę:     35 000,00 zł.

-  działka nr 328/6 o pow. 0,0939 ha ustalona została na kwotę:     30 000,00 zł.

Do uzyskanych w wyniku przetargu cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

Miejsce i termin przetargu :  przetarg oddzielnie dla każdej nieruchomości odbędzie się w dniu 22.01.2020 r. w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

-  godz. 10,00   - dz. nr 328/5,

-  godz. 11,00   - dz. nr 328/6.

Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu  17.01.2020 r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, stanem technicznym nieruchomości   i nie wnoszą zastrzeżeń. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Działki sprzedawane są w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny po dokonaniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu, podwyższonej o należny podatek VAT, przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Lubsza oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16, w dniu 10.12.2019 r.ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                      

 Wójt

Bogusław Gąsiorowski

 

Lubsza, dnia 10.12..2019r.

Baner Cyfrowa Gmina