Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie Nr WG.0050.161.2019

Wójta Gminy Lubsza

z dnia 02.12.2019r.

 

w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Nr …z dnia … w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
( druk nr 110 )

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129, poz. 1472 z 10.11.2010 r.),

 

o g ł a s z a m  wyniki przeprowadzonych konsultacji:

§ 1

Przedmiotem konsultacji był projekt Uchwały Nr … Rady Gminy Lubsza z dnia… w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza ( druk nr 110 ).

§ 2

1.Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w okresie od 08.11.2019r. do 29.11.2019r.

2.Termin przeprowadzenia konsultacji podany był do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:  http://bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.

3.Mieszkańcy mogli zgłaszać pisemne uwagi do projektu uchwały w okresie od dnia 23.11.2019r. do dnia 29.11.2019r. do godziny 1400 , na adres lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.

4.W wyznaczonym terminie nie było zgłoszonych pisemnych uwag do projektu uchwały,
jak również nie było potrzeby zorganizowania spotkania publicznego.

§ 3

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa.

§ 4

Zarządzenie o wynikach przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl,  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:  http://bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lubsza

 

Do pobrania: PDFZarządzenie o wynikach konsultacji.pdf (312,29KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg