Polecamy

Ogłoszenie Wójta

Lubsza, dnia 15.11.2019r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

Działając  na  podstawie  Uchwały  Nr LIV/378/2010  Rady Gminy Lubsza z  dnia 21 października 2010 r.  w  sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu  dotacji , jej rozliczania oraz sposobu  kontroli wykonania  zleconego  zadania,  informuję  o  rozliczeniu zadania  publicznego : „Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego we wsi  Mąkoszyce,  na  działce  nr  346”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła  w   Mąkoszycach    złożyła   z   własnej  inicjatywy  ofertę w dniu 20.03.2019r. na  realizację   zadania  celu publicznego : „Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego we wsi  Mąkoszyce, na  działce  nr  346”.

Koszt całego zadania zgodnie  ze  złożonym sprawozdaniem  końcowym z  wykonania prac  remontowych   wyniósł  56 345,60  zł.

Gmina dofinansowała  realizację  zadania w  kwocie 40 000,00 zł.

 Zadania  zostało  wykonane przez  Parafię Rzymskokatolicką p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w   Mąkoszycach.

 Zgodnie  z  zawartą umową pomiędzy  Gminą  a  Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Mąkoszycach , Parafia przedstawiła  kserokopię faktur oraz dowody ich płatności :

- Faktura nr  2019/06/FVS/012 z dnia 13.06.2019r.

- Faktura nr   FVSN 226/MAG_N3/07/2019 z dnia  18.07.2019r.

- Faktura nr  FVSN/MAG_N3 /08/2019 z dnia  20.08.2019r.

- Faktura nr  15/10/2019 z dnia 01.10.2019r.

  za  wykonanie prac remontowych ogrodzenia cmentarza parafialnego we wsi Mąkoszyce  na kwotę   54 740,60 zł.  oraz  oświadczenia   mieszkańców o  wykonaniu  prac  społecznych  przy remoncie  ogrodzenia, których praca społeczna   została    wycenioną na  kwotę: 1.605,00 zł .

W  dniu  31.10.2019r. dokonano odbioru  końcowego remontu ogrodzenia cmentarza parafialnego we wsi  Mąkoszycach.

Protokół odbioru  prac  remontowych  nie zawiera  żadnych usterek , jakościowo i  ilościowo  roboty zostały wykonane dobrze, zgodnie z  warunkami zawartej  umowy.

Rozliczenie przekazanej  dotacji zostało przyjęte.

 

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg