Polecamy

Drugi  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza: drugi  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej  własność gminy.

Położenie nieruchomości:  Lubsza

Opis nieruchomości : Nieruchomość położona w Lubszy przy ul. Szkolnej 1. Dz. nr 449/1  o pow. 0,1230 ha, rodzaj użytku  Bi.

Zabudowę działki stanowi wolnostojący budynek usługowy – przedszkole. Powierzchna użytkowa – 258,75 m2. Obiekt  murowany, całkowicie podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, o zróżnicowanej bryle architektonicznej. Dach drewniany dwuspadowy naczółkowy kryty dachówką. Budynek powstał przed 1939r. Dostęp do działki dogodny z dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej. W sąsiedztwie znajduje się szkoła, kościół, dom ludowy, przychodnia zdrowia, duży parking, a dalej tereny mieszkalne i zagrodowe. Kształt działki regularny. Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja.  Ogrzewanie c.o. olejowe z własnej kotłowni. Stan techniczny zasadniczych elementów budynku usługowego jest dobry. Natomiast elementy wykończenia budynku znajdują się w średnim i częściowo w miernym stanie: popękane i nieszczelne płytki na balkonie, zużyte schody oraz w części podłogi, ubytki tynku w elewacji, spękana dachówka, rury i rynny spustowe oraz instalacja odgromowa z ogniskami korozji, w piwnicy widoczne wykwity solne , wymagana izolacja. Instalacja wod.-kan  wymaga wymiany.   Teren ogrodzony- ogrodzenie w części skorodowane wymagające malowania.  Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej OP1B/00020787/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka nr 449/1położona jest w części  na terenie  dróg i ulic klasy dojazdowej w pozostałej na terenie usług publicznych ozn. symb. 7.70 UP. Nieruchomość zapisana w gminnej ewidencji zabytków pod nr 93/1299. Gmina nie posada gminnego programu rewitalizacji.

Działka nr 449/1  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia –  sprzedaż na własność.

Tryb zbycia –  drugi nieograniczony przetarg ustny.

Pierwszy przetarg nieograniczony przetarg ustny przeprowadzono w dniu  29.10.2019- zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza:

-  działka nr 449/1 o pow. 0,1230 ha, zabudowana budynkiem usługowym (dotychczasowe przedszkole) ustalona została na kwotę:  199 999,- zł (słownie sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Miejsce i termin przetargu :  przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2019r.  w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 o godz. 10,00.

Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu  12.12.2019.r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, stanem technicznym nieruchomości   i nie wnoszą zastrzeżeń. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Działka sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia, usunięcia drzewostanu,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona usunięcia, zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny po dokonaniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Lubsza oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16, w dniu 12.11.2019r.ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                      

                                                                                                           

Wójt  

Bogusław Gąsiorowski

Lubsza, dnia 12.11.2019r.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg