Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 31 października 2019 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XII/2019 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 12.09.2019r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Raport z wykonania Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Lubsza na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021za rok 2017-2018.
 9. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

a) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubsza na lata 2019 -2022 z perspektywą na lata 2023-2026,

b) zmiany budżetu na rok 2019,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d) udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brzeg,

e) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza,

f) obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2020.

 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg