Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

 w sprawie przeprowadzenia  konsultacji w sprawie  uchwalenia  „ Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020”

Do pobrania:  PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf (724,32KB) DOCformularz konsultacji.doc (33,50KB)

 

Zarządzenie WG.0050.138. 2019 Wójta Gminy Lubsza z dnia 17. 10.2019r.  uchylające zarządzenie w sprawie  konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  (tj.  Dz.U. z 2019r. poz. 688 zm. Dz.U. z 2019r. poz. 1570 ) na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.poz. 506, zm. Dz.U z 2019r. poz. 1309 i 1696 ), w związku z § 1 ust.1 pkt. 1- 7  Uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r.  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf (788,41KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg