Polecamy

Deklaracja dostępności

Gmina Lubsza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Gminy Lubsza.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Miszczańczuk, gpb@lubsza.ug.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 / 411 86 30 wew. 123.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-08.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2015-04-08.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16
Tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
Faks: 77 411 86 30
E-mail:
Strona internetowa: lubsza.ug.gov.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.lubsza.ug.gov.pl/6336/aplikacja-mobilna.html , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Lubsza posiada bariery architektoniczne ograniczające dostęp do obiektu osobom na wózkach. Brak windy zewnętrznej, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Poziom kondygnacji parteru znajduje się ok. 1,2m ponad poziomem terenu przy wejściu do budynku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego. 

Aplikacje mobilne

Gmina Lubsza udostępnia darmową aplikację mobilną.

Odnośnik do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej
Odnośnik do strony aplikacji mobilnej