Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  12 września 2019 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 ze szczególnym uwzględnieniem wyników nauczania w gminnych placówkach oświatowych oraz stan przygotowań placówek do roku szkolnego 2019/2020.
 4. Zatwierdzenie protokołu Nr XI/2019 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 08.08.2019 r.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 6. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 7. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 8.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 9. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2019,
 2. określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
 3. sprawie odrzucenia w  całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa     Polskiego   w Brzegu oraz Komisji Zakładowej  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej   NSZZ  „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu dotyczącego  zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie  zmiany Uchwały Nr  XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009r.   w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za  wysługę lat, motywacyjnego ,funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób  obliczania  wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny  doraźnych  zastępstw jak również  szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego dla   nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej uchwałą nr  XI/74/2011 z dnia 22.09.2011r. oraz uchwałą  nr XI/298/2018 z dnia 1 marca 2018r.
 4. zmiany Uchwały Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego ,funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej uchwałą nr XI/74/2011 z dnia 22.09.2011r. oraz uchwałą nr XI/298/2018 z dnia l marca 2018r.
 5. rozpatrzenia wniosku na temat zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach w roku szkolnym 2019/2020,
 6. rozpatrzenia skargi,
 7. powołania komisji skrutacyjnej,
 8. wyboru ławnika,
 9. przekazania  środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zorganizowanie w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym.
 1. Informacja z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2019r.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r,
 3. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

 Wojciech Jagiełłowicz

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg