Polecamy

Zapytanie ofertowe na zamieszczenie w prasie ogłoszenia

Schowek01.jpeg
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Lubsza realizuje projekt pn.: „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
Zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia w ramach promocji projektu pn.: „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza”
Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia
o treści zgodnej z załącznikiem nr 1, z uwzględnieniem emblematu Unii Europejskiej
z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, znak graficzny z logotypem nawiązującym do nazwy programu, hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 – „inwestujemy w Twoja przyszłość”, herb województwa opolskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (dostępne na stronie www.rpo.opolskie.pl,
w zakładce Informacja, promocja, szkolenia/Dokumenty i wytyczne) oraz otrzymanego od zamawiającego herbu Gminy Lubsza.
Dalsze wymagania:
- pełny kolor wydruku,
- wymiary ogłoszenia nie mniejsze niż 150x100mm i nie większe niż 170x130mm
- przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych zawarte
w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem www.rpo.opolskie.pl,
- rozmieszczenie poszczególnych znaków i opisów na wszystkich materiałach jest określone w Księdze Identyfikacji Wizualnej umieszczonej na stronie www.rpo.opolskie.pl

Sposób realizacji: jednorazowe ogłoszenie
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 
Prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 2) na adres e-mailowy lub pocztą na adres Zamawiającego, bądź też o złożenie osobiście w budynku Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, w sekretariacie, pok. 2 na parterze do dnia 06.02.2015r.  do godz. 12.00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

 
DOCzalacznik nr 1.doc (777,50KB)
DOCzalacznik nr 2.doc (92,50KB)
DOCXzapytanie ofertowe..docx (68,17KB) 
Projekt pn. „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.03.00-16-036/09-00 zawarta w dniu 03.10.2014 r.
„inwestujemy w Twoją przyszłość”
 

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf (49,75KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg