Polecamy

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2019 r. o godz. 13.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr X/2019 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 13.06.2019r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2019,
 2. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego  prowadzonych przez Gminę Lubsza,
 3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Lubsza oraz określenia  granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2019 r.,
 4. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika,
 5. ustalenia regulaminu głosowania w wyborze ławnika do Sądu Rejonowego w Brzegu,
 6. stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39,
 7. odwołania Skarbnika Gminy Lubsza,
 8. powołania Skarbnika Gminy Lubsza,
 9. określenia zasad związanych z zapewnieniem  bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu  uczniów niepełnosprawnych  zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza, uczęszczających  do szkół i placówek, wobec których  gmina nie  ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia,
 10. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza,
 11. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 12. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

                                                        

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg