Polecamy

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej

Schowek01.jpeg
 
Gmina Lubsza realizuje projekt pn.: „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn.: „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej, wolnostojącej o treści zgodnej z zaprojektowanym przez zamawiającego załącznikiem nr 1,
z uwzględnieniem emblematu Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, znak graficzny z logotypem nawiązującym do nazwy programu, hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 – „inwestujemy w Twoja przyszłość”, herb województwa opolskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(dostępne na stronie www.rpo.opolskie.pl, w zakładce Informacja, promocja, szkolenia/Dokumenty i wytyczne) oraz otrzymany od zamawiającego herb gminy Lubsza.
Dalsze wymagania:
- tablica metalowa o wymiarach 70 cm x 90 cm, tło w kolorze białym, montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
- pełny kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa,
- przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem www.rpo.opolskie.pl,
- rozmieszczenie poszczególnych znaków i opisów na wszystkich materiałach jest określone w Księdze Identyfikacji Wizualnej umieszczonej na stronie www.rpo.opolskie.pl,
- projekt tablicy przed jej wykonaniem ma zostać przesłany zamawiającemu w celu akceptacji,
- zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących

Termin realizacji: 7 dni od zlecenia realizacji zamówienia.
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
Prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 2) na adres e-mailowy lub pocztą na adres Zamawiającego, bądź też o złożenie osobiście w budynku Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, w sekretariacie, pok. 2 na parterze do dnia 06.02.2015 r. do godz. 12.00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

 

DOCzalacznik nr 1 do zapytania.doc (1,09MB)
DOCzalacznik nr 2 do zapytania.doc (92,50KB)
PDFzapytanie ofertowe.pdf (116,38KB)
 
Projekt pn. „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.03.00-16-036/09-00 zawarta w dniu 03.10.2014 r.
„inwestujemy w Twoją przyszłość”
 

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf (49,90KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg