Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr IX/2019 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 30.05.2019 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Raport o stanie gminy za 2018 r.:
 1. debata radnych,
 2. debata mieszkańców Gminy Lubsza,
 3. podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubsza wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Wójta Gminy Lubsza z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
 1. przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania  budżetu gminy za rok 2018,
 4. zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
 5. przedstawienie Protokołu z kontroli wykonania budżetu za 2018 rok, dokonanej przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lubsza, 
 6. dyskusja,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 1. Absolutorium dla Wójta Gminy Lubsza :
 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 3. dyskusja,
 4. podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubsza za rok 2018.
 1. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2019,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata,
 5. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele rolnicze, na ogrody przydomowe, stanowiących własność Gminy Lubsza.
 1. Informacja o planie organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Gminie Lubsza.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

         Wojciech Jagiełłowicz

                                            

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg