Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/2019 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 04.04.2019 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8.  Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2019 rok,
 2. poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 3. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Lubsza,
 4. wyznaczenia przedstawiciela z Rady Gminy Lubsza do pracy w Komisji ds. oceny stanu dróg powiatowych,
 5. wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 6. rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubszy,
 7. likwidacji zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Pisarzowicach, ul. Opolska 51- Przedszkola Publicznego w Kościerzycach, poprzez utworzenie punktu przedszkolnego, 
 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Mąkoszyce,
 9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Mąkoszyce,
 10. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Tarnowiec,
 11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Tarnowiec,
 1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.
 2. Informacja o działalności LZS za 2018 r. i przedstawienie planu działań na 2019 r.
 3. Analiza realizacji zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami w roku 2018 i ocena realizacji zadań w I kwartale 2019 r.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

  Wojciech Jagiełłowicz

                                            

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg