Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Ogłasza  rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

Położenie nieruchomości:  Kościerzyce.

Opis nieruchomości:

przedmiotem  przetargu jest: - działka nr 108/14 o pow. 0,0782 ha, rodzaj użytku Lz.

Działka jest niezabudowana, położona na terenie osiedla domów jednorodzinnych. Dłuższym bokiem przylega do rowu oraz drogi powiatowej Brzeg - Karłowice o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski, porośnięty trawą, zakrzaczony, nieogrodzony. Uzbrojenie istniejące w terenie przyległym: : energia elektryczna dostępna na warunkach  Tauron  Dystrybucja S.A. wodociąg na warunkach ZWiK  Śmiechowice Sp. z o.o. , kanalizacja na warunkach PWiK w Brzegu Sp. z o.o.

Przez działkę przechodzi wodociąg, który może stanowić utrudnienie w zagospodarowaniu nieruchomości. Dojazd do działki dobry z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej.  Kształt nieregularny zbliżony do prostokąta.

Działka zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00014972/7  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, jest przedmiotem dzierżawy na czas oznaczony do 31.08.2019r. , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

Tryb zbycia – rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym.

Pierwszy przetarg na sprzedaż działki  przeprowadzony został w dniu 15.01.2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 05.03.2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka nr 108/14 położona jest   na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 5.26 MJ.

Cena wywoławcza:

- działka nr  108/14 o pow. 0,0782 ha  ustalona została na kwotę:   29 000,- zł.

Do uzyskanej w wyniku rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które  - wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr  95 8863 0009 2000 0023 2339 0011 Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu  w takim terminie aby w dniu   16.05.2019r. była odnotowana na koncie gminy. W opisie należy podać nr działki na którą wpłacana jest zaliczka oraz dane osoby przystępującej do rokowań.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania – Kościerzyce dz. nr 108/14 ” do dnia  16.05.2019. r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

Warunki dodatkowe  rokowań:

1) przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

2) sposobem zapłaty:

a)  zapłata jednorazowa przed zawarciem umowy  ,

3) zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innym niż podany wyżej sposobem zapłaty -  nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań  lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/     

- pełnomocnictwo.

Działka sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

Wydanie nieruchomości nastąpi po zakończeniu umowy dzierżawy tj. 01.09.2019r.

Miejsce i termin rokowań:

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu  21.05.2019r. - godz. 10,30  w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 /pok. sala narad II piętro/. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.

Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w rokowania podwyższonej o podatek VAT przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Ogłoszenie o rokowaniach  zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Kościerzyce oraz w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, w dniu 16.04.2019r. ukaże się na stronie internetowej  Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:bip.lubsza.ug.gov.pl

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.                                                                                                  

Lubsza, dnia 16.04.2019r.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg