Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Ogłasza rokowania po drugim niegraniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej  własność gminy.

  1. Położenie nieruchomości: Szydłowice.

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: działka nr 274 o pow. 1,0300 ha, rodzaj użytku: K – 0,4500 ha, N – 0,5800 ha. Działka wpisana do księgi wieczystej nr OP1B/00020788/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 274 nie jest zabudowana,  porośnięta jest pojedynczymi drzewami i krzewami, bez jakiejkolwiek pielęgnacji. Zadrzewienie nie posiada wartości użytkowych, a jedynie opałowe oraz stanowi utrudnienie przy wykorzystaniu gruntu zgodnie z mpzp. Grunt nie jest użytkowany. Uzbrojenie działki brak. Kształt  - trapez. Dojazd dogodny z drogi gminnej nieutwardzonej. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane o charakterze rolnym.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka położona jest w pasie o szerokości ok. 4,00m od strony drogi gminnej nr  dz. 519/2  na terenie dróg i ulic klasy dojazdowej – KD w pozostałej części  na terenie upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy. Gmina nie posada aktualnie gminnego programu rewitalizacji.

Działka nr 274   nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

2. Forma zbycia: sprzedaż na własność.

3. Tryb zbycia: rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym.

W dniu 25.10.2018r. przeprowadzono przetarg ustny ograniczony do rolników

indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W dniu 10.01.2019 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W dniu 05.03.2019 przeprowadzono II nieograniczony przetarg ustny. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

4. Cena wywoławcza:  25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

5. Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr  95 8863 0009 2000 0023 2339 0011 Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu  w takim terminie aby w dniu  16.05.2019r. była odnotowana na koncie gminy. W opisie należy podać nr działki na którą wpłacana jest zaliczka oraz dane osoby przystępującej do rokowań.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania – Szydłowice dz. 274”e do dnia  16.05.2019. r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

 6.  Warunki dodatkowe  rokowań:

1) przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

2) sposobem zapłaty:

a)  zapłata jednorazowa przed zawarciem umowy  ,

3) zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innym niż podany wyżej sposobem zapłaty -  nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań  lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/     

- pełnomocnictwo.

7.Miejsce i termin rokowań:

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 21.05.2019r. - godz. 10,00  w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 /pok. sala narad II piętro/. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej

8. Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

9. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet

ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

10 .Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.

11.  Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się wg. stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może żądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów  usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych. 

Działka sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym. Na działce mogą znajdować się pozostałości po wcześniejszym wykorzystywaniu gruntu (wiejskie wysypisko śmieci).W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się pozostałości,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona ich usunięcia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

12. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w rokowania przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

13. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Ogłoszenie o rokowaniach  zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Lubsza  oraz w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, w dniu 12.04.2019r. ukaże się na stronie internetowej  Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:bip.lubsza.ug.gov.pl

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                                                         

Lubsza, dnia 12.04.2019r.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg