Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr VII/2019 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 14.03.2019 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8.  Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2019 rok,
 2. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
 3. opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym do  końca  roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych  w szkołach podstawowych oraz w  innych  formach  wychowania przedszkolnego   prowadzonych przez Gminę Lubsza,
 4. odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzegu  dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami  obejmującymi  dzieci  6-letnie i dzieci młodsze,  zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych  przez  Gminę Lubsza,
 5. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli  i innych placówek przedszkolnych  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,  zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę  Lubsza.
 1. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy za 2018 rok    i przedstawienie planu pracy na 2019 rok.
 2. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy za 2018 rok  i przedstawienie planu pracy na 2019 rok.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad.

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

  Wojciech Jagiełłowicz

                                            

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg