Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza: przetarg  ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

Położenie nieruchomości: Pisarzowice

Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 139/7 do właścicieli działek ewid. nr: 139/6; 139/10; 139/11, 139/13; 138/3; 140/4.

Opis nieruchomości:

przedmiotem  przetargu jest działka nr 139/7 o pow. 0,0500 ha. Rodzaj użytku: dr.

Działka  niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych o funkcji zagrodowej i mieszkalnej oraz gruntów niezabudowanych wykorzystywanych rolniczo. Działka nie posiada dostępu do drogi.

Uzbrojenie  - brak. Grunt nie jest użytkowany, nie jest wykorzystywany jako droga.

Kształt: regularny  prostokąt.

Działka zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020862/8  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z dniem 31.12.2003r. na terenie Gminy Lubsza przestał obowiązywać miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pisarzowice. Dla działki nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Gmina nie posiada gminnego programu rewitalizacji.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Wybrano formę przetargu ograniczonego ponieważ nieruchomość nie posada dostępu do drogi, jej kształt i wymiary mogą stworzyć większe możliwości inwestycyjne dla sąsiednich działek. Z w/w powodów przetarg ograniczony jest do właścicieli  działek ewid. nr 139/6; 139/10; 139/11, 139/13; 138/3; 140/4.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i lista osób zakwalifikowanych do przetargu:

właściciele działek wymienionych wyżej zamierzający uczestniczyć w przetargu winni zgłosić pisemne uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 08.04.2019r. do godz. 15,00

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy przy ul. Brzeskiej 16, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

Tryb zbycia – ustny przetarg ograniczony.

Cena wywoławcza:

- działka nr 139/7 o pow. 0,0500 ha -  17 200,00 zł plus należny podatek VAT.

Miejsce i termin przetargu – Przetarg na sprzedaż działki odbędzie się w dniu  11.04.2019r. o godz.10,00 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

Warunki udziału w przetargu –  w przetargu na sprzedaż działki nr 139/7 mogą brać udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr  139/6; 139/10; 139/11, 139/13; 138/3; 140/4, którzy wpłacą wadium w  wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr     95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu, w takim terminie aby w dniu 08.04.2019r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że

zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem  technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą zastrzeżeń.

Działka sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność

gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności

majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny po dokonaniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu podwyższonej o należny podatek VAT  przed zawarciem  umowy w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 04.03.2019r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.ug.gov.pl  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 04.03.2019r. , w Panoramie  oraz przesyła się do sołectwa Pisarzowice .

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

Lubsza, dnia 04.03.2019 r.                                                                          

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg