Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

       Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r.  o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Nr IV/2018 z Sesji  Rady Gminy Lubsza z dnia 14 lutego 2019 r.
 4. Spotkanie ze Starostą Brzeskim oraz informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2019,
 2. przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza,
 3. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza,
 4. zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Gminie Lubsza,
 5. utworzenia Klubu Dziecięcego w Lubszy i ustalenia statutu.
 1.  Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2.  Zakończenie obrad.

 Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

  Wojciech Jagiełłowicz

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg