Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza: nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, w budynku nr 11A, położonym w Bąkowicach przy ul. Słonecznej  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oznaczonej jako działka nr 248/26 o pow. 0,2892 ha.

  1. Położenie nieruchomości:Bąkowice.
  2. Opis nieruchomości : Obręb Bąkowice, ul. Słoneczna 11 A-B-C, Kw nr OP1U/00085144/0, dz, nr 248/26 m.1, o pow. 0,2892 ha- B. KW lokalu- OP1U/00089740/6. Lokal mieszkalny nr 11A –m. 2, położony na  parterze w budynku mieszkalnym wolnostojącym, wielorodzinnym, trzyklatkowym. Budynek podpiwniczony, o 3 kondygnacjach nadziemnych, ze strychem nieużytkowym, dach dwuspadowy, kryty blachą. Lokal mieszkalny nr 11 A- 2 obejmuje: 2 pokoje w tym 1 pokój z balkonem, kuchnię, przedpokój, łazienkę z wc oraz pomieszczenie przynależne: piwnicę.  Pow. lokalu:  53,31 m2, pow. piwnicy: 15,06 m2. Udział  0,0583cz.

Posiada instalację wod. kan. do zbiornika wybieralnego, elektryczną oraz grzewczą ze wspólnej kotłowni.

Lokal nie ma sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia  2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2017r. poz. 1498 ze zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów zatwierdzonego uchwałą nr IX/51/2003 z 10.10.2003 RG oraz uchwałą nr IX/49/2007 z 14.09.2007r. RG w Świerczowie, uchwałą nr XIX/152/2012 z 28.12.2012 RG w Świerczowie oraz uchwałą nr XXVI/216/2013 z 24.10.2013 dz. nr 248/26 m.1 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

  1. Forma zbycia –Lokal zostanie sprzedany na własność wraz z udziałem wynoszącym 0,0583części w gruncie oraz częściach budynku i urządzeń , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
  2. Tryb zbycia – nieograniczony przetarg ustny.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zmianami). Wspólnota mieszkaniowa posiada wydzielony fundusz remontowy. Składka miesięczna wynosi 2,00 zł/1m2 powierzchni. Wspólnota mieszkaniowa zaciągnęła kredyt inwestycyjny. Nabywca lokalu mieszkalnego z chwilą jego wykupu przejmuje zobowiązania finansowe wspólnoty mieszkaniowej, odpowiadające udziałowi procentowemu lokalu w nieruchomości wspólnej.

6.Miejsce i termin przetargu – przetarg odbędzie się w dniu  20.03.2019r. o godzinie   10,00

w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16:

7.Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu  14.03.2019r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer lokalu i położenie nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni:

- w przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu) na zakup nieruchomości lub złożenia pisemnego oświadczenia o nabyciu nieruchomości z majątku osobistego do majątku osobistego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej; legitymować się dowodami osobistymi (swoim i małżonki/a);

- osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu do wzięcia udziału w przetargu; legitymować się dowodem osobistym (pełnomocnik);

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, a także stosowne pełnomocnictwo lub zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości; legitymować się dowodem osobistym (osoba reprezentująca ww. podmiot);

- posiadać dowód wpłaty wadium;

- przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i stanem technicznym przedmiotu przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Nieruchomość sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. 

7.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Nowej Trybunie Opolskiej, Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Bąkowice oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16, w dniu  07.02.2019r.ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.ug.gov.pl  .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                                                                     

 

Lubsza, dnia 07.02.2019r.

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg