Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność gminy.

  1. Położenie nieruchomości: Szydłowice
  2. Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: działka nr 274 o pow. 1,0300 ha, rodzaj użytku: K – 0,4500 ha, N – 0,5800 ha. Sprzedaż działki  na własność. Działka wpisana do księgi wieczystej nr OP1B/00020788/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 274 nie jest zabudowana,  porośnięta jest pojedynczymi drzewami i krzewami, bez jakiejkolwiek pielęgnacji. Zadrzewienie nie posiada wartości użytkowych, a jedynie opałowe oraz stanowi utrudnienie przy wykorzystaniu gruntu zgodnie z mpzp. Grunt nie jest użytkowany. Uzbrojenie działki brak. Kształt  - trapez. Dojazd dogodny z drogi gminnej nieutwardzonej. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane o charakterze rolnym.

 

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka położona jest w pasie o szerokości ok. 4,00m od strony drogi gminnej nr  dz. 519/2  na terenie dróg i ulic klasy dojazdowej – KD w pozostałej części  na terenie upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy. Gmina nie posada aktualnie gminnego programu rewitalizacji.

Działka nr 274   nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia –  sprzedaż na własność.

  1. Tryb zbycia –   nieograniczony przetarg ustny.
  2. W dniu 25.10.2018r. przeprowadzono przetarg ustny ograniczony do rolników

indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W dniu 10.01.2019 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki, przetarg zakończył się wynikiem negatywny.

5. Cena wywoławcza:  25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

6.Miejsce i termin przetargu – przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2019r.  w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16: o godz.  11,00 .

7.Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu  01.03.2019r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że

zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, stanem technicznym nieruchomości   i nie wnoszą zastrzeżeń. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się wg. stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może żądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów  usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych. 

Działka sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym. Na działce mogą znajdować się pozostałości po wcześniejszym wykorzystywaniu gruntu (wiejskie wysypisko śmieci).W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się pozostałości,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona ich usunięcia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

8.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia po dokonaniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt.1 oraz w innych  przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 11.04.2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2018r poz. 1405 ze zmianami), nastąpi za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy.  Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Szydłowice oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16, w dniu 28.01.2019r.ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.ug.gov.pl .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                                                                     

Lubsza, dnia 28.01.2019r.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg