Polecamy

Ogłoszenie

Lubsza, 21.01.2019r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

Informuję  organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o  działalności  pożytku  publicznego i  o wolontariacie ( tj. Dz.U.  z 2018r.,  poz. 450 z późn. zm.), które  prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 w/w ustawy  (wspieranie wspierania i upowszechnianie  kultury  fizycznej ),  że do   ogłoszenia   Wójta Gminy Lubsza  o otwartym konkursie ofert  z dnia 14.01.2019r.,  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza   w 2019r. w okresie od 22.02.2019r. do 15.12.2019r., jako materiał  do  pobrania  został  omyłkowo   zamieszczony wzór   oferty  realizacji zadania  publicznego , który  ma  zastosowanie  do realizacji  zadania  publicznego  w  wyniku  otwartego  konkursu  ofert  ogłoszonego po dniu 1 marca 2019r.

Zgodnie   § 2  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw  Pożytku Publicznego  w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów  dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w przypadku  zadania  publicznego  realizowanego  w  wyniku  oferty realizacji zadania  publicznego złożonej  w  trybie  otwartego  konkursu  ofert ogłoszonego   do  dnia 1  marca 2019r. , stosuje  się przepisy dotychczasowe.

W załączeniu  do  pobrania   obowiązujący  wzór  oferty  i sprawozdania  z wykonania zadania  publicznego  określonych  na  podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny ,  Pracy  i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia  2016r. w sprawie   wzorów ofert i  ramowych  wzorów umów  dotyczących  realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych  zadań ( Dz.U. z 2016r., poz. 1300).

Niniejsze ogłoszenie  zamieszcza  się   na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy, na stronie internetowej Gminy Lubsza  www.lubsza.ug.gov.pl oraz  Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl 

PDFogłoszenie o konkursie.pdf (396,52KB)

DOCOferta realizacji zadania publicznego oferta wspólna (stara).doc (315,50KB)

DOCSprawozdanie z wykonania zadania publicznego- stare.doc (355,00KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg