Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

O G Ł O S Z E N I E

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  24 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Nr II/2018 z Sesji  Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Informacja o działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 i przedstawienie planu działań na rok 2019.
 9. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
 2. zmiany budżetu na rok 2019,
 3. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubsza na 2019 rok,
 4. uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lubsza na 2019 rok,
 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu,
 6. wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubsza w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” z siedzibą w Gać,
 7. wyrażenia zgody a zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza,
 8. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata,
 9. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Lubsza, 
 10. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 11. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 12. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący   Rady  Gminy Lubsza

 Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg