Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza rokowania po drugim niegraniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy.

  1. Położenie nieruchomości:  Lubsza
  2. Opis nieruchomości :  działka nr  81/7 o pow. 0,1166 ha, rodzaj użytku: Bp, działka nr

81/10 o pow. 0,1020 ha, rodzaj użytku: Bp. Sprzedaż działek  na własność. Działki wpisane do księgi wieczystej nr OP1B/00020787/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 81/7 niezabudowana,  położona w północno -zachodniej części wsi, w znacznym oddaleniu od istniejących zabudowań, ok. 7,5 km od m. Brzeg, położenie  korzystne. W przeszłości teren obecnych działek wykorzystany był pod domki popowodziowe, z których każdy był podłączony do sieci energetycznej, wodociągu wiejskiego. Teren został skanalizowany w ten sposób, że ścieki z budynków były odprowadzane do wspólnego bezodpływowego zbiornika. Obecnie domki zostały usunięte, natomiast w gruncie istnieją pozostałości infrastruktury technicznej oraz oświetlenia terenu wraz z latarniami, a także tłuczniowe drogi. Teren płaski, porośnięty trawą, drzewami, nieogrodzony, kształt korzystny. Dostęp do działki średni z drogi publicznej o nawierzchni gruntowej.

 

Działka nr 81/10 niezabudowana, stanowi jedną z kilku działek  położonych w jednym zwartym kompleksie  w północno -zachodniej części wsi, w znacznym oddaleniu od istniejących zabudowań. W przeszłości teren obecnych działek wykorzystany był pod domki popowodziowe, z których każdy był podłączony do sieci energetycznej, wodociągu wiejskiego. Teren został skanalizowany w ten sposób, że ścieki z budynków były odprowadzane do wspólnego bezodpływowego zbiornika. Obecnie domki zostały usunięte, natomiast w gruncie istnieją pozostałości infrastruktury technicznej oraz oświetlenia terenu wraz z latarniami, a także   tłuczniowe drogi. Terenu płaski, porośnięty trawą, nieogrodzony, kształt korzystny. Dostęp do działki średni z drogi publicznej o nawierzchni gruntowej.

 

Podział geodezyjny obecnego kompleksu nie odpowiada poprzedniemu sposobowi jego użytkowania. 

Działki sprzedawane są w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów.  Na działkach mogą znajdować się pozostałości po utwardzeniu oraz podziemna infrastruktura  uzbrojenia technicznego (rury, kable, fundamenty itp.).W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona ich usunięcia/zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

 

Uzbrojenie terenu: energia elektryczna dostępna na warunkach  Tauron  Dystrybucja S.A.

Wodociąg na warunkach ZWiK  Śmiechowice Sp. z o.o. , kanalizacja na warunkach PWiK w Brzegu Sp. z o.o.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka nr  81/7, 81/10  położone są na terenie  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 7.37 MJ.

Działki nr 81/7, 81/10  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

  1. Forma zbycia –  sprzedaż na własność.
  2. Tryb zbycia – rokowania po drugich nieograniczonych przetargach  ustnych

zakończonych wynikiem negatywnym.

Pierwsze nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działki nr 81/7 i nr 81/10 przeprowadzone zostały w dniu 03.10.2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Drugie nieograniczone przetargi ustne przeprowadzone zostały w dniu 21.11.2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

5. Cena wywoławcza:

- działka nr  81/7 o pow. 0,1166 ha  ustalona została na kwotę:   47 000,- zł.

- działka nr 81/10 o pow. 0,1020 ha ustalana została na kwotę:   45 000,- zł.

Do uzyskanych w wyniku rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

6.Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr  95 8863 0009 2000 0023 2339 0011 Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu  w takim terminie aby w dniu   01.02.2019r. była odnotowana na koncie gminy. W opisie należy podać nr działki na którą wpłacana jest zaliczka oraz dane osoby przystępującej do rokowań.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania – Lubsza dz. nr 81/7” lub  „ Rokowania – Lubsza dz. nr 81/10” do dnia  01.02.2019. r. do godz. 14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

 7.  Warunki dodatkowe  rokowań:

1) przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

2) sposobem zapłaty:

a)  zapłata jednorazowa przed zawarciem umowy  ,

3) zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innym niż podany wyżej sposobem zapłaty -  nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań  lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 

- pełnomocnictwo.

8.Miejsce i termin rokowań:

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu  05.02.2019r. - godz. 10,00dla działki nr 81/7, o godz. 10,30 dla dz. nr 81/10  w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 /pok. sala narad II piętro/. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej

9. Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

10.Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet

ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.

12.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w rokowania przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

13.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Ogłoszenie o rokowaniach  zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Lubsza  oraz w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, w dniu 20.12.2018r. ukaże się na stronie internetowej  Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                                                         

Lubsza, dnia 20.12.2018r.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg