Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza:  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

Położenie nieruchomości:  Kościerzyce

Opis nieruchomości:

przedmiotem  przetargu jest:

- działka nr 108/14 o pow. 0,0782 ha, rodzaj użytku Lz.

Działka jest niezabudowana, położona na terenie osiedla domów jednorodzinnych. Dłuższym bokiem przylega do rowu oraz drogi powiatowej Brzeg - Karłowice o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski, porośnięty trawą, zakrzaczony, nieogrodzony. Uzbrojenie istniejące w terenie przyległym: energia elektryczna, kanalizacja. Przez działkę przechodzi wodociąg, który może stanowić utrudnienie w zagospodarowaniu nieruchomości. Dojazd do działki dobry z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej.  Kształt nieregularny zbliżony do prostokąta.

Działka zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00014972/7  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, jest przedmiotem dzierżawy na czas oznaczony do 31.08.2019r. , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

Tryb zbycia – ustny przetarg nieograniczony.

Cena wywoławcza:

- działka nr  108/14 o pow. 0,0782 ha  -  33  000,-zł. -  plus należny podatek VAT

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka nr 108/14 położona jest   na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 5.26 MJ.

Miejsce i termin przetargu – Przetarg na sprzedaż działki odbędzie się w dniu  15.01.2019r. o godz.10,00 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby

prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr     95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu, w takim terminie aby w dniu 10.01.2019r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem  technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą zastrzeżeń.

Działka sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona ich położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

Wydanie nieruchomości nastąpi po zakończeniu umowy dzierżawy tj. 01.09.2019r.

 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności

majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny po dokonaniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu podwyższonej o należny podatek VAT  przed zawarciem  umowy w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 03.12.2018r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.ug.gov.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 03.12.2018r. , w Panoramie  oraz przesyła się do sołectwa Kościerzyce .

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

Lubsza, dnia 03.12.2018 r.                                                                         

 Wójt

 Bogusław  Gąsiorowski

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg