Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

            Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu   6 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów:
 1. Nr XLVIII/2018 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 18.10.2018 r.
 2. Nr I/2018 z Sesji  Rady Gminy Lubsza z dnia 22.11.2018 r.
 1. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 2. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 3. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 4.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 5. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Lubsza,
 2. powołania Komisji Rewizyjnej,
 3. powołania  Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubsza,
 4. powołania Komisji Samorządowej Komisji Rady Gminy Lubsza,
 5. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubsza,
 6. zmiany budżetu na rok 2018,
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 8. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 9. uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok

- przedstawienie projektu uchwały przez Wójta Gminy,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- odczytanie projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie stanowisk komisji stałych,

- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

- głosowanie nad projektem uchwały,

 1. ustanowienia dla mieszkańców  Gminy Lubsza świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego,
 2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku nr 11A przy ul. Słonecznej w Bąkowicach, stanowiącego własność Gminy Lubsza,
 4. określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu uczniów uczęszczających do szkół  i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsza, zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza w przysiółkach i osadach przy drogach niepublicznych, na których nie funkcjonuje transport środkami komunikacji publicznej, od miejsca zamieszkania ucznia do najbliższego przystanku autobusowego na drodze publicznej,
 5. zmiany Uchwały XXXVI/274/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza,
 6. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej  umowy  dzierżawy,  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata,
 7. wydania opinii na temat interpretacji zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza uchwalonego uchwałą Rady Gminy Lubsza z dnia 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dnia 11.05.2005r. nr 32 poz. 843), uchwałą Rady Gminy Lubsza z dnia 24.04.2008r. nr XIX/133/2008 (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dnia 19.06.2008r. nr 42 poz. 1525) oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza XLII/293/2013 z dnia 30.12.2012r. (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2014r. poz. 153.
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

                                                                                                

 Przewodniczący Rady  Gminy Lubsza

 Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg