Polecamy

Komunikat

KOMUNIKAT

DLA PRODUCENTÓW, DYSTRYBUTORÓW I  FIRM  TRANSPORTOWYCH PRZEMIESZCZAJĄCYCH ZIEMNIAKI  

DO KRAJÓW  UNII  EUROPEJSKIEJ

 

            Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu  przypomina o  zaopatrzeniu  ziemniaków przemieszczanych do krajów Unii Europejskiej w odpowiednie dokumenty.

Bulwy ziemniaków, innych niż sadzeniaki, muszą być:

  1. Oznakowane, co najmniej numerem wpisu podmiotu, który je przemieszcza.

Oznakowanie umieszcza się w sposób trwały i widocznyna opakowaniach ziemniaków albo jeżeli są ziemniaki przemieszczane luzem na środkach transportu lub dokumentach handlowych.

  1. Zaopatrzone w zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedmiotowych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania w nich bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

   Bulwy ziemniaków  sadzeniaków muszą być:

  1. Zaopatrzone w paszport roślin.
  2. Zaopatrzone w zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedmiotowych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania w nich bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Jednocześnie informuję, że od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy   o ochronie roślin. Zaostrzą one, miedzy innymi, nakładanie kar za naruszenie przepisów dotyczących obrotu ziemniakami. Podmioty, które wyprowadzają z Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw członkowskich lub przemieszczają na terytorium RP z przeznaczeniem   do wyprowadzenia do innych państw członkowskich UE rośliny (w tym ziemniaki) nie zaopatrzone w dokumenty lub oznakowania przewidziane w przepisach Unii Europejskiej – będą podlegać karze pieniężnej  w wysokości od 2000 do 12500 zł.

 

                                                                                     

Opolski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg