Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  27 września 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLIV/2018 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 28.06.2018r. oraz protokołu Nr XLV/2018 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 24.07.2018 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmiany budżetu na rok 2018,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

3) określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości,

4) zmiany Statutu Gminy Lubsza,

5) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubsza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

6) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

7) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza,

8) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy,

9) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy,

10) przejęcia części dotychczasowej drogi powiatowej nr 1167 O (dz. nr ewid. 250/3) w miejscowości Michałowice i zaliczenia  do kategorii dróg gminnych,

11) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójt Gminy Lubsza,

12) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pod nazwą: „Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”, nr wniosku o dofinansowanie projektu: RPOP.09.01.01-16-0012/18.

 1. Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 ze szczególnym uwzględnieniem wyników nauczania w gminnych placówkach oświatowych oraz stan przygotowań placówek do roku szkolnego 2018/2019.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.
 3. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2018 r.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

Jan Minosora

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg