Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku nr 11C, położonym w Bąkowicach przy ul. Słonecznej  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oznaczonej jako działka nr 248/26 o pow. 0,2892 ha.

  1. Położenie nieruchomości:  Bąkowice.
  2. Opis nieruchomości : Obręb Bąkowice, ul. Słoneczna 11 A-B-C, Kw nr OP1U/00085144/0, dz. nr 248/26 m.1, o pow. 0,2892 ha- B. KW lokalu- OP1U/00089743/7. Lokal mieszkalny nr 11C –m. 4, położony na  I piętrze w budynku mieszkalnym wolnostojącym, wielorodzinnym, trzyklatkowym. Budynek podpiwniczony, o 3 kondygnacjach nadziemnych, ze strychem nieużytkowym, dach dwuspadowy, kryty blachą. Lokal mieszkalny nr 11 C- 4 obejmuje: 2 pokoje w tym 1 pokój z balkonem, kuchnię, przedpokój, łazienkę z wc oraz pomieszczenie przynależne: piwnicę.  Pow. lokalu:  55,20 m2, pow. piwnicy: 11,70m2. Udział  0,0571cz.

Posiada instalację wod. kan. do zbiornika wybieralnego, elektryczną oraz grzewczą ze wspólnej kotłowni.

Lokal nie ma sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia  2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2017r. poz. 1498 ze zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów zatwierdzonego uchwałą nr IX/51/2003 z 10.10.2003 RG oraz uchwałą nr IX/49/2007 z 14.09.2007r. RG w Świerczowie, uchwałą nr XIX/152/2012 z 28.12.2012 RG w Świerczowie oraz uchwałą nr XXVI/216/2013 z 24.10.2013 dz. nr 248/26 m.1 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

  1. Forma zbycia –  Lokal zostanie sprzedany na własność wraz z udziałem wynoszącym 0,0571części

w gruncie oraz częściach budynku i urządzeń , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

  1. Tryb zbycia – rokowania po  drugim nieograniczonym przetargu  ustnym zakończonym

wynikiem negatywnym.

 Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 09.07.2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi nieograniczony przetarg ustny przeprowadzono w dniu 28.08.2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2016r. poz. 710 ze zmianami). Wspólnota mieszkaniowa posiada wydzielony fundusz remontowy. Składka miesięczna wynosi 2,00 zł/1m2 powierzchni. Wspólnota mieszkaniowa zaciągnęła kredyt inwestycyjny. Nabywca lokalu mieszkalnego z chwilą jego wykupu przejmuje zobowiązania finansowe wspólnoty mieszkaniowej, odpowiadające udziałowi procentowemu lokalu w nieruchomości wspólnej.

6.Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr  95 8863 0009 2000 0023 2339 0011 Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu  w takim terminie aby w dniu  23.10.2018r. była odnotowana na koncie gminy. W opisie należy podać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w rokowaniach oraz nr lokalu i położenie nieruchomości.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania – lokal Bąkowice” do dnia  23.10.2018. r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

 7.  Warunki dodatkowe  rokowań:

1) przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

2) sposobem zapłaty:

a)  zapłata jednorazowa przed zawarciem umowy  ,

3) zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innym niż podany wyżej sposobem zapłaty -  nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań  lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek)

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)    

- pełnomocnictwo.

8.Miejsce i termin rokowań:

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu  26.10.2018r. - godz. 10,00 w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 /pok. sala narad II piętro/. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej

9. Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Nieruchomość sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. 

 

 10.Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet

ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.

12.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w rokowania przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

13.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Ogłoszenie o rokowaniach  zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Bąkowice  oraz w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, w dniu 18.09.2018r. ukaże się na stronie internetowej  Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wyciąg z ogłoszenia w Nowej Trybunie Opolskiej.

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                                                         

Lubsza, dnia 17.09.2018r.

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg