Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza: I przetarg ustny ograniczony  do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, na  sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność gminy.

1. Położenie nieruchomości: Szydłowice

2. Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: działka nr 274 o pow. 1,0300 ha, rodzaj użytku: K – 0,4500 ha, N – 0,5800 ha. Sprzedaż działki  na własność. Działka wpisana do księgi wieczystej nr OP1B/00020788/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 274 nie jest zabudowana,  porośnięta jest pojedynczymi drzewami i krzewami, bez jakiejkolwiek pielęgnacji. Zadrzewienie nie posiada wartości użytkowych, a jedynie opałowe oraz stanowi utrudnienie przy wykorzystaniu gruntu zgodnie z mpzp. Grunt nie jest użytkowany. Uzbrojenie działki brak. Kształt  - trapez. Dojazd dogodny z drogi gminnej nieutwardzonej. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane o charakterze rolnym.

 

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka położona jest w pasie o szerokości ok. 4,00m od strony drogi gminnej nr  dz. 519/2  na terenie dróg i ulic klasy dojazdowej – KD w pozostałej części  na terenie upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy. Gmina nie posada aktualnie gminnego programu rewitalizacji.

Działka nr 274   nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia –  sprzedaż na własność.

3. Tryb zbycia –   ograniczony przetarg ustny.

4. Cena wywoławcza:  25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

5.Miejsce i termin przetargu – przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2018r.  w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16: o godz.  10,00 .

6. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych wynika z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1405). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2a ust. 1 i 2   ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi (podanymi niżej) dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, 49 -313 Lubsza, w terminie do dnia 19.10.2018r.  do godz. 14,00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ”Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym, zakup działki 274 w Szydłowicach”.

 

 Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

  1. złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
  2. wniosą wadium w wysokości : 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu  19.10.2018r.r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49 – 313 Lubsza na tablicy ogłoszeń  przy pok. nr 6 (parter) w dniu 23.10.2018r.  r.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

  1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1);
  2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2;)
  3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
  4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);
  5. potwierdzenie wniesienia wadium;
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);
  7. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
  8. Numer konta na które należy zwrócić wadium.

 

Wzory oświadczeń, zgłoszenie, podane są na stronie internetowej: www.lubsza.ug.gov.pl, w zakładce aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza  bip.lubsza.ug.gov.pl  zakładka prawo lokalne/gospodarka nieruchomościami/przetargi.

 

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo w takim terminie aby w dniu zawarcia umowy notarialnej była odnotowana na koncie Gminy Lubsza nr  79886300090000002323390001  prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu.

Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej: nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W tym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie ww. czynności, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz Gminy Lubsza w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Działka sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów.  Na działce mogą znajdować się pozostałości po wcześniejszym wykorzystywaniu gruntu (wiejskie wysypisko śmieci).W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się pozostałości,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona ich usunięcia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Szydłowice oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16, w dniu 10.09.2018r. ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

Wójt

Bogusław  Gąsiorowski

Lubsza, dnia  10.09.2018r.

 

Druki do pobrania:

DOCzgloszenie__uczestnictwa_w_przetargu.doc (36,00KB)

DOCwzor_nr_1-osobiste_prowadzenie_gospodarstwa.doc (32,50KB)

DOCwzor_nr_2 -o_pow_uz_rolnych_og-1.doc (43,00KB)

DOCwzor_nr_3 -oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_ze_stanem_nier..doc (29,50KB)

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg