Polecamy

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  28 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLIII/2018 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 24.05.2018r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Wójta Gminy Lubsza z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

1) przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,

             2) przedstawienie sprawozdania finansowego,

             3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania  budżetu gminy za rok 2017,

             4) zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

             5) przedstawienie Protokołu z kontroli wykonania budżetu za 2017 rok, dokonanej przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lubsza,  

             6) dyskusja

             7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz z sprawozdaniem z wykonania                 budżetu.

 1. Absolutorium dla Wójta Gminy Lubsza :

            1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

            2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

            3) dyskusja,

            4) podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubsza za rok 2017.

 1. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

           1) zmiany budżetu na rok 2018,

           2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

           3) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubsza” w celu przekazania go do                        zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

           4) określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubsza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

           5) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubsza,,

           6) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska                           realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

          7) zmiany Uchwały nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji                     Uzdolnionych Uczniów

 1. Informacja o planie organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Gminie Lubsza.
 2. Informacja o stanie zabezpieczenia oraz ochrony p-poż i ppow w Gminie.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

Jan Minosora

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg