Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4,  w budynku nr 11C, położonym w Bąkowicach przy ul. Słonecznej  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oznaczonej jako działka nr 248/26 o pow. 0,2892 ha.

 1. Położenie nieruchomości:  Bąkowice.
 2. Opis nieruchomości: Obręb Bąkowice, ul. Słoneczna 11 A-B-C, Kw nr OP1U/00085144/0, dz, nr 248/26 m.1, o pow. 0,2892 ha- B. KW lokalu- OP1U/00089743/7. Lokal mieszkalny nr 11C –m. 4, położony na  I piętrze w budynku mieszkalnym wolnostojącym, wielorodzinnym, trzyklatkowym. Budynek podpiwniczony, o 3 kondygnacjach nadziemnych, ze strychem nieużytkowym, dach dwuspadowy, kryty blachą. Lokal mieszkalny nr 11 C- 4 obejmuje: 2 pokoje w tym 1 pokój z balkonem, kuchnię, przedpokój, łazienkę z wc oraz pomieszczenie przynależne: piwnicę.  Pow. lokalu:  55,20 m2, pow. piwnicy: 11,70m2. Udział  0,0571cz. Posiada instalację wod. kan. do zbiornika wybieralnego, elektryczną oraz grzewczą ze wspólnej kotłowni. Lokal nie ma sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia  2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2017r. poz. 1498 ze zm.). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów zatwierdzonego uchwałą nr IX/51/2003 z 10.10.2003 RG oraz uchwałą nr IX/49/2007 z 14.09.2007r. RG w Świerczowie, uchwałą nr XIX/152/2012 z 28.12.2012 RG w Świerczowie oraz uchwałą nr XXVI/216/2013 z 24.10.2013 dz. nr 248/26 m.1 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.
 3. Forma zbycia –  Lokal zostanie sprzedany na własność wraz z udziałem wynoszącym 0,0571części w gruncie oraz częściach budynku i urządzeń , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 4. Tryb zbycia –   nieograniczony przetarg  ustny.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2016r. poz. 710 ze zmianami). Wspólnota Mieszkaniowa posiada wydzielony fundusz remontowy. Składka miesięczna wynosi 2,00 zł/1m2 powierzchni. Wspólnota Mieszkaniowa zaciągnęła kredyt inwestycyjny. Nabywca lokalu mieszkalnego z chwilą jego wykupu przejmuje zobowiązania finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej, odpowiadające udziałowi procentowemu lokalu w nieruchomości wspólnej.
 6. Miejsce i termin przetargu – przetarg odbędzie się w dniu  09.07.2018 r. o godzinie 10.00 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16
 7. Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu 05.07.2018 r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer lokalu i położenie nieruchomości. Uczestnicy przetargu winni:
 • w przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu) na zakup nieruchomości lub złożenia pisemnego oświadczenia o nabyciu nieruchomości z majątku osobistego do majątku osobistego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej; legitymować się dowodami osobistymi (swoim i małżonki/a);
 • osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu do wzięcia udziału w przetargu; legitymować się dowodem osobistym (pełnomocnik);
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, a także stosowne pełnomocnictwo lub zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości; legitymować się dowodem osobistym (osoba reprezentująca ww. podmiot);
 • posiadać dowód wpłaty wadium;
 • przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 • nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

            Nieruchomość sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie            danych z ewidencji gruntów i budynków. 

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto. Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy. Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Nowej Trybunie Opolskiej, na tablicy ogłoszeń w m. Bąkowice oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16,  w dniu  07.06.2018 r. ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl. Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7.00 – 16.00; wtorek-czwartek 7.00 – 15,00; piątek  7.00 – 14.00.

   Wójt

  Bogusław  Gąsiorowski

Lubsza, dnia 07.06.2018 r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg