Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego (magazyn) usytuowanego w przyziemiu budynku użytkowego zlokalizowanego w Kościerzycach 31A na działce nr 292/2

Położenie nieruchomości: Obręb Kościerzyce Kw nr OP1B/00026256/9.

Opis nieruchomości :  Dz. nr  292/2 ark. m.5, o pow. 0,2098 ha w tym: RV 0,1165ha, B- 0,0933 ha.

    Lokal użytkowy (magazyn) nr 4, o pow. 29,80 m2, położony jest w przyziemiu budynku murowanego z cegły i bloczków betonowych. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty drewnianym stropodachem płaskim i papą. Posadzka betonowa, stolarka okienna drewniana pojedyncza warsztatowa, brama dwuskrzydłowa drewniana z desek w kształtownikach stalowych. Brak wewnętrznych instalacji. Dojście i dojazd utwardzone betonem. Stan techniczny mierny. Ściany miejscami spękane, pokrycie dachu nieszczelne, belki konstrukcyjne stropodachu nadwyrężone, nadmiernie ugięte. Deski w bramie spękane, wypaczone. Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, garażami, budynkami gospodarczymi. W pozostałej części wykorzystywany na ogródki przydomowe  i tereny rekreacyjne.

Lokal nie ma sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia  2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2017r. poz. 1498 ze zm.).

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka nr 292/2 w Kościerzycach położona jest na terenie usług publicznych, oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.32. UP.

Gmina Lubsza posiada aktualnie gminnego programu rewitalizacji.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

  1. Forma zbycia –  Lokal zostanie sprzedany na własność wraz z udziałem wynoszącym 0,0657 części w gruncie oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
  2. Tryb zbycia –   nieograniczony przetarg  ustny.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych).

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  i usług  (Dz.U. z 2016r. poz. 710 ze zmianami).

4.Miejsce i termin przetargu – przetarg odbędzie się w dniu 05.07.2018r. o godzinie  10.00 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16:

5.Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu  29.06.2018 r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer lokalu i położenie nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni:

- w przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu) na zakup nieruchomości lub złożenia pisemnego oświadczenia o nabyciu nieruchomości z majątku osobistego do majątku osobistego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej; legitymować się dowodami osobistymi (swoim i małżonki/a);

- osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu do wzięcia udziału w przetargu; legitymować się dowodem osobistym (pełnomocnik);

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, a także stosowne pełnomocnictwo lub zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości; legitymować się dowodem osobistym (osoba reprezentująca ww. podmiot);

- posiadać dowód wpłaty wadium;

- przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Nieruchomość sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych                    z ewidencji gruntów i budynków. 

6.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego  w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń  w m. Kościerzyce oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16, w dniu  29.05.2018r.ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

Wójt

Bogusław  Gąsiorowski

Lubsza, dnia 29.05.2018r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg