Polecamy

Informacja

Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez

Urząd Gminy w Lubszy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubsza z siedzibą
  przy ul. Brzeskiej 16; 49-313 Lubsza, adres e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl, telefon: 77 4118630, reprezentowana przez Wójta Gminy Lubsza;
 2. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, którym jest p. Jacek  Chabior.  Kontakt z Inspektorem jest możliwy:
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
 1. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Lubsza wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
 3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 4. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą by:
 • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
 1.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Wójt Gminy Lubsza

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg