Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  19 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy  z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLI/2018 z Sesji Rady Gminy Lubsza  z 22.03.2018r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmiany budżetu na rok 2018,

2) zmiany uchwały Nr XLI/308/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/106/2015  Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia pensum nauczyciela  realizującego w ramach  stosunku pracy  obowiązki określone dla  stanowisk o różnym  tygodniowym  wymiarze godzin oraz  ustalenia godzin ponadwymiarowych,

3) zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lubsza”,

4) podziału Gminy Lubsza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

5) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność gminy.

 1. Informacja o działalności LZS w roku 2017 i przedstawienie planu działań na rok 2018.
 2. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.
 3. Analiza realizacji zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami w roku 2017 i ocena realizacji zadań w I kwartale 2018 r.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

 

 Zastępca  Przewodniczącego Rady  Gminy Lubsza

Zbigniew Skibiński

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg