Polecamy

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  22 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy  z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XL/2018 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 01.03.2018r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmiany budżetu na rok 2018,

2) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza

3) przejęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2018,

4) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność gminy,

5) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubsza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubsza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

6) podziału Gminy Lubsza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

7) zaopiniowania stanowiska Nadleśnictwa Brzeg wyrażonego w piśmie Zn. spr.: ZO.7212.3.2018 z dnia 23.01.2018 r. dotyczące projektu obszaru potencjalnego Parku Narodowego „Puszcza Śląska”,

8) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym do  końca  roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat  w przedszkolach  i  oddziałach przedszkolnych zorganizowanych  w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Lubsza,

9) uchylenia Uchwały Nr XVI/106/2015  Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015r.   w sprawie określenia pensum nauczyciela  realizującego w ramach  stosunku pracy  obowiązki określone dla  stanowisk o różnym  tygodniowym  wymiarze godzin oraz  ustalenia godzin ponadwymiarowych

10) określenia  tygodniowego obowiązkowego  wymiaru  godzin zajęć   nauczycieli  realizujących  w ramach stosunku pracy  obowiązki  określone dla  stanowisk  o różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych.

 1. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy w roku 2017 i przedstawienie planu działań na rok 2018.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady  Gminy Lubsza

 Jan Minosora

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg