Polecamy

Informacja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje działania związane z pełną obsługą ubezpieczenia społecznego rolników na mocy ustawy z dnia 20.12.1990r. o u.s.r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2336). W ramach zadań ustawowych działa na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w rolnictwie i chorobom zawodowym. Profilaktyka KRUS skupia się na rozpowszechnianiu wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia przy pracy rolniczej, a także znajomości zasad bezpiecznej pracy. Jednym z takich działań jest Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Udział w Konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę :

  • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy ,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
  • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
  • przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
  • estetyka gospodarstw,
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

 

Konkurs przebiega w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

I etap na poziomie powiatowym polega na przeprowadzeniu wizytacji zgłoszonych do Konkursu gospodarstw przez Komisję Powiatową, którą powoła Dyrektor OR KRUS. Zadaniem Komisji Regionalnej będzie wybranie trzech najbezpieczniejszych gospodarstw  i przekazanie sporządzonej dokumentacji do Komisji Wojewódzkiej Konkursu. Wszyscy laureaci powiatowego etapu konkursu zostaną nagrodzeni podczas uroczystości podsumowującej I etap konkursu.

II etap na poziomie wojewódzkim polega na przeprowadzeniu wizytacji trzech gospodarstw przez Komisję Wojewódzką, po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną przez Komisję Regionalną oraz wybraniu jednego najbezpieczniejszego gospodarstwa; następnie przekazaniu dokumentacji do Komisji Centralnej Konkursu. Podsumowanie Konkursu na etapie wojewódzkim odbędzie się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagród.

III etap na poziomie Centralnym – Komisja Centralna przeprowadza wizytację   w gospodarstwie wybranym przez Komisję Wojewódzką.

Zwycięzca kategorii gospodarstwa indywidualne otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: ciągnik rolniczy!

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 31 marca 2018r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS  w Opolu

 Piotr Ciona

Do pobrania:

DOCXZgłoszenie do BGR 2018.docx (18,29KB)

PDFRegulamin BGR 2018.pdf (868,81KB)

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg