Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXIX/2018 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 25.01.2018r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) Zmiany budżetu na rok 2018,

2) zmiany uchwały XXVIII/206/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r.  w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubsza.

3) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza,

4) zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Lubszy,

5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,

6) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku nr 11C przy ulicy Słonecznej w Bąkowicach, stanowiącego własność Gminy Lubsza,

7) poparcia wniosku Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Brzegu o nadanie Stadionowi Miejskiemu w Brzegu imienia Kazimierza Boruty,

8) zmiany Uchwały Nr  XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za  wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób  obliczania  wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny  doraźnych  zastępstw jak również  szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej uchwałą nr  XI/74/2011 z dnia 22.09.2011r.

 1. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy w roku 2017 i przedstawienie planu działań na rok 2018.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady  Gminy Lubsza

Jan Minosora

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg