Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2018. na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 zm. poz. 2232; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)

Do pobrania PDFZarządzenie dot. prog. opieki nad zwierzętami.pdf (285,25KB)

Dodano w dniu 20.02.2018r. : Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do projektu Uchwały w terminie
7 dni od upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w § 1 tj. w okresie od dnia 07.03.2018r. do dnia 13.03.2018r. do godziny 1400.

 W dniu 16.03.2018 r. dodano Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2018. PDFzarządzenie.pdf (109,26KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg