Polecamy

Ogłoszenie

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 12.00. w Domu Ludowym  w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXVIII/2017 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 28.12.2017r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmiany budżetu na rok 2018,

2) rozpatrzenia skargi.

3) wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Brzeskim z zakresie wykonania zadania Powiatu Brzeskiego obejmującego budowę chodników w m. Myśliborzyce, Błota oraz remontu chodnika w m. Kościerzyce,

4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,

5) ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji publicznym szkołom, oddziałom przedszkolnym, zorganizowanych w publicznych szkołach, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

 1. Informacja o działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 i przedstawienie planu działań na rok 2018
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

 

   Zastępca Przewodniczącego  Rady  Gminy Lubsza

 Zbigniew Skibiński

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg