Polecamy

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017r. o godz. 12.00. w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr XXXVI/2017 z dnia 23.11.2017r. i XXXVII/2017 z dnia 14.12.2017r
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmian budżetu na rok  2017,

2) zmian wieloletniej prognozy finansowej,

3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

4) uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok:

a)  przedstawienie projektu uchwały przez Wójta Gminy,

b)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

c)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

d)   przedstawienie stanowisk komisji stałych,

e)  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej,

f)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

g)  głosowanie nad projektem uchwały,

5) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubsza na rok 2018,

6) uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lubsza na 2018 rok,

7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność gminy,

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

 1. Podsumowanie działalności Rady Gminy Lubsza oraz Komisji Rady Gminy Lubsza.
 2.  Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

Jan Minosora

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg