Polecamy

Ogłoszenie

 

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza:  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność gminy.

Położenie nieruchomości:  Kościerzyce

Opis nieruchomości:

przedmiotem  przetargu jest:

- działka nr 780/19 o pow. 0,0398 ha, rodzaj użytku Ls,

- działka nr 780/20 o pow. 0,0398 ha, rodzaj użytku Ls.

Działki  stanowią niezabudowany, zadrzewiony grunt zlokalizowany w Kościerzycach w sąsiedztwie kąpieliska rekreacyjnego, na którego obszarze znajdują się domki letniskowe, boiska sportowe, obiekt małej gastronomii. Położenie średnio korzystne, ok. 5.5 km od Brzegu. Dojazd do działek drogą powiatową Brzeg – Karłowice, następnie drogą gruntową. Działki mają  kształt regularny, konfiguracja terenu płaska. Działki zadrzewione, stan zagospodarowania dobry. Drzewostan tworzą głównie sosny o przeciętnej średnicy 35 cm, wiek ok. 50 lat. Walory przyrodnicze i krajobrazowe dobre. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa i energetyczna

Działki zapisane w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020790/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości  nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

Tryb zbycia – ustny przetarg nieograniczony.

Cena wywoławcza:

- działka nr  780/19 o pow. 0,0398 ha  -     11 000,-zł. -  plus należny podatek VAT

- działka nr  780/20 o pow. 0,0398 ha   -    11 000,-zł.  – plus należny podatek VAT

 

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działki nr 780/19 i dz. nr 780/20 położone są   na terenie usług turystyki, oznaczonym symbolem 5.45.UT

 

  1. Miejsce i termin przetargu – Przetarg oddzielnie dla każdej działki odbędzie się w dniu  10.01.2018r. o godz.10,00 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.
  1. Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby

prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr     95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu, w takim terminie aby w dniu 05.01.2018r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że

 zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem  technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą zastrzeżeń.

Działki sprzedawane są w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.

 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność

 gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności

majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy warunkowej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa przenosząca prawo własności nieruchomości na nabywcę wyłonionego w przetargu zostanie zawarta pod warunkiem nieskorzystania przez Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe z przysługującego na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zmianami, prawa pierwokupu.

 

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu podwyższonej o należny podatek VAT  przed zawarciem warunkowej  notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

W przypadku nieskorzystania przez Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe z prawa pierwokupu, umowa przenosząca prawo własności nieruchomości zostanie zawarta z nabywcą w terminie 30 dni od otrzymania informacji o nieskorzystaniu przez SP – Lasy Państwowe z prawa pierwokupu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 28.11.2017r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 28.11.2017r. , w Panoramie  oraz przesyła się do sołectwa Kościerzyce .

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

 

Lubsza, dnia28.11.2017 r.                                                                                                                                                                 Wójt

                                                                                                    Bogusław  Gąsiorowski

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg