Polecamy

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXV/2017 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 26.10.2017r.
  3. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
  4. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
  5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
  6.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
  7. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) Zmiany budżetu gminy na 2017 rok,

2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

3) Zmiany Uchwały Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Brzeskim z zakresie wykonania zadania Powiatu Brzeskiego obejmującego budowę chodników w m. Czepielowice, Błota i Myśliborzyce oraz remontu chodnika w m. Czepielowice,

4) Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

5) Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza,

6) Szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy Lubsza

 Jan Minosora

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg