Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT GMINY LUBSZA

ogłasza : drugi nieograniczony przetarg ustny  na sprzedaż  kontenerów  mieszkalnych ( typ szwedzki  i kodal)

- kontener (szwedzki):

kontener  zmontowany jest  z trzech modułów.  Kontener posiada dwa oddzielne wejścia. Konstrukcja nośna wykonana ze stali walcowanej.

Stan techniczny – zły.

Cena wywoławcza :

- kontener mieszkalny  (typ szwedzki)  –  2 000,- zł. brutto. (słownie: dwa tysiące złotych).   

 

- kontener (kodal)

moduł mieszkalny  „KODAL” .

Opis: dom kontenerowy MM – 28A wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony ze stropodachem o małym nachyleniu. Kontener o konstrukcji samonośnej.

Stan techniczny  - zły.

Cena wywoławcza :

- kontener mieszkalny  (kodal)  –  2 000,- zł. brutto. (słownie: dwa tysiące złotych).   

Kontenery posadowione są na działce nr 372/2 w Lubszy.

Sprzedaż kontenerów na własność. Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 10.10.2017 i zakończyły się wynikiem negatywnym.                

Przetargi  odbędą  się  w dniu 28.11.2017 r.  w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, II piętro na sprzedaż kontenera (typ szwedzki)  o godz. 10,00, na sprzedaż kontenera (kodal) o godz. 10,30.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  osoby prawne, które wpłacą wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez BS Brzeg  nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011 . Wadium płatne jest w pieniądzu w takim terminie aby w dniu  23.11.2017r. było odnotowane na koncie gminy.

Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości .

Przedstawiciele i pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /w przypadku spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dotyczy przedsiębiorstw państwowych/,

- pełnomocnictwo,

- nr konta, na które należy zwrócić wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia kontenera. Uczestnik przetargu, który wygrał ma obowiązek w terminie 3-ch dni od dnia zamknięcia przetargu wpłacić cenę wylicytowaną w przetargu oraz przejąć kontener,  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Nabywca będzie zobowiązany do usunięcia kontenera z działki gminnej w terminie dwóch tygodni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku nie przystąpienia do przetargu ustnego żadnego z uczestników oraz nie dokonanie minimalnego postąpienia, wpłacone przez nich wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium przepada również jeżeli uczestnik który przetarg wygra będzie uchylał się od wpłacenia należności   w w/w terminie. W takim przypadku Wójt Gminy może ponownie przeznaczyć kontener do sprzedaży.

Uczestnikom, którzy  nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone  nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu – na wskazane przez nich konto.

Wszelkie podatki, opłaty i koszty związane z demontażem, odbiorem i transportem kontenera,  ponosi nabywca.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu  bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                      

Lubsza, dnia  26.10.2017r.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg