Polecamy

Informacja

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza  na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2016r. poz. 446, zm. 2016 poz. 1579) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.) 

Do pobrania: PDFZarządzenie dot. regulaminu utrzymania czystości.pdf (667,55KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg