Polecamy

Ogłoszenie

Lubsza, dnia 16.10.2017r.

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

 

W dniu 09.10 2017r.  do Urzędu Gminy w Lubszy wpłynęła  oferta  złożona  przez  Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Dobrzyń   na  realizację  zadania  publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod  tytułem :  „ Aktywnie przez cały rok”.

Zamieszcza  się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na  tablicy  informacyjnej   Urzędu Gminy w Lubszy oraz  na  stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl  w zakładce  „Aktualności” .

Zgodnie z  art. 19a    ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie  ( tj. Dz.U.  z 2016. poz. 1817) , każdy może  zgłaszać uwagi  do złożonej oferty.

Uwagi  należy  zgłaszać pisemnie w  godzinach  pracy  Urzędu Gminy w Lubszy  do dnia 23.10.2017r.

Wójt Gminy Lubsza

Załącznik :

Oferta LZS „ Victoria ” Dobrzyń . PDFoferta Dobrzyń.pdf (129,98KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg