Polecamy

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w Domu Ludowym  w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXIII/2017 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 29.06.2017r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmiany budżetu na 2017 rok,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

4) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza,

5) określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza, uczęszczających do szkół i placówek, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia,

6) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o. z siedzibą w Śmiechowicach,

7) określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Lubsza,

8) wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Lubsza, a osobą fizyczną.

 1. Informacja o stanie oświaty w Gminie Lubsza w roku 2016 oraz przygotowanie szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2017/2018.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r.
 3. Informacja o realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy Lubsza

 Jan Minosora

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg