Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza: drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

  1. Położenie nieruchomości:  Lubsza
  2. Opis nieruchomości :  działka nr 81/7 o pow. 0,1166 ha, rodzaj użytku: Bp. Sprzedaż

działki na własność. Działka wpisana do księgi wieczystej nr OP1B/00020787/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 81/7 niezabudowana,  położona w północno -zachodniej części wsi, w znacznym oddaleniu od istniejących zabudowań, ok. 7,5 km od m. Brzeg, położenie  korzystne. W przeszłości teren obecnych działek wykorzystany był pod domki popowodziowe, z których każdy był podłączony do sieci energetycznej, wodociągu wiejskiego. Teren został skanalizowany w ten sposób, że ścieki z budynków były odprowadzane do wspólnego bezodpływowego zbiornika. Obecnie domki zostały usunięte, natomiast w gruncie istnieją pozostałości infrastruktury technicznej oraz oświetlenia terenu wraz z latarniami, a także tłuczniowe drogi  Teren płaski, porośnięty trawą, drzewami, nieogrodzony, kształt korzystny. Dostęp do działki średni z drogi publicznej o nawierzchni gruntowej.

Uzbrojenie terenu: energia elektryczna dostępna na warunkach  Tauron  Dystrybucja S.A.

Wodociąg na warunkach ZWiK  Śmiechowice Sp. z o.o. , kanalizacja na warunkach PWiK w Brzegu Sp. z o.o.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka nr  81/7  położonajest na terenie  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 7.37 MJ.

Działka nr 81/7 nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia –  sprzedaż na własność.

  1. Tryb zbycia – drugi nieograniczony przetarg ustny.

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny przeprowadzono w dniu 25.07.2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

4.Cena wywoławcza:

- działka nr  81/7 o pow. 0,1166 ha ustalona została na kwotę:   40 000,- zł.

Do uzyskanych w wyniku przetargu cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

5.Miejsce i termin przetargu:

Przetargodbędzie się w dniu 12.09.2017r. w

sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16:

- godz. 10,00  -  dz. nr  81/7,

6.Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011  Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu  07.09.2017.r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że

zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, stanem technicznym nieruchomości   i nie wnoszą zastrzeżeń. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Działka sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów.  Na działce mogą znajdować się pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego (rury, kable, fundamenty itp.).W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona ich usunięcia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

7.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Lubsza oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16, w dniu 03.08.2017r.ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          Bogusław Gąsiorowski

Lubsza, dnia 03 08.2017r.

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg