Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność gminy.

  1. Położenie nieruchomości:  Mąkoszyce
  2. Opis nieruchomości: przedmiotem  przetargu jest: dz. nr 83/8 RIIIa  o  pow. 0,0826 ha.

Działka nr 83/8 niezabudowana, konfiguracja  terenu płaska, kształt działki nieregularny. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka graniczy z drogą wewnętrzną nieurządzoną o nr dz. 413, która dochodzi do rzeki Smortawy. Na rzece nie ma mostu (przepustu). Na drugim brzegu rzeki jest droga nieurządzona nr dz. 393/8 granicząca z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną: wod-kan, energię elektryczną znajduje się  w ulicy Kolejowej.

Działka nr 83/8 posiada księgę wieczystą prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Brzegu  nr  OP1B/00046923/2.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

  1. Tryb zbycia – pierwszy nieograniczony przetarg ustny.
  2. Cena wywoławcza: 25 000,00,-zł plus należny podatek VAT.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka  nr 83/8 w Mąkoszycach położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 8.3. MZMJ.

  1. Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu  17.08.2017r. o godz.10,00 w  sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.
  1. Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr   95 8863 0009 2000 0023 2339 0011 Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu, w takim terminie aby w dniu 10.08.2017r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, stanem technicznym nieruchomości   i nie wnoszą zastrzeżeń. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet  ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

  1. Nabywca nieruchomości własnym kosztem i staraniem zobowiązany będzie do

zapewnienia dojazdu do nieruchomości.

Nieruchomość sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.

Na działce mogą znajdować się pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego (rury, kable, fundamenty itp.).W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona ich usunięcia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

  1.  Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego.

11.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 10.07.2017r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 10.07.2017r. oraz przesłane do  miejscowości  Mąkoszyce, w Panoramie  ogłoszenie ukaże się w dniu 13.07.2017r.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

Lubsza, dnia 10.07.2017 r.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg