Polecamy

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w Domu Ludowym  w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Spotkanie z najlepszymi Sportowcami ze szkół z terenu gminy.
 4. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXII/2017 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 25.05.2017r.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 6. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 7. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 8. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 9. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmiany budżetu na 2017 rok,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

3) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy,  nieruchomości  stanowiącej własność gminy,

4) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy,  nieruchomości  stanowiącej własność gminy,

5) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele rolnicze, na ogrody przydomowe, stanowiących własność gminy,

6) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

7) określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Lubsza,

8) wyrażania zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o z siedzibą w Śmiechowicach,

9) podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 1. Informacja o stanie zabezpieczenia ppoż i ppow w gminie Lubsza.
 2. Informacja o planie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy Lubsza 

 Jan Minosora

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg